การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศกสทช. เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2

25 Apr 2023  -  25 Apr 2023

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศกสทช. เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2

( พ.ศ. 2563-2568) (ฉบับปรับปรุง)


ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

Powered by MakeWebEasy.com