การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป

12 Jan 2024  -  12 Jan 2024

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป
ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญาตให้ใช้ดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ
วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราค ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม The Palladium A ชั้น ๑๐ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
 

Powered by MakeWebEasy.com