สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2566

Last updated: 23 Aug 2023  |  610 Views  | 

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2566

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2566
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (ไทยรัฐทีวี)

โดยมีระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

วาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2566

วาระที่ 3   เพื่อขออนุมัติ
                2.1 โครงการ Thailand OTT Platform
                2.2 หนังสือส่งให้กสทช.เรื่อง การออกอากาศในโครงข่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต

วาระที่ 3   เพื่อทราบ
                3.1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ผลิตรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
                3.2 กรรมการจะหมดวาระตามข้อบังคับในเดือนตุลาคม

วาระที่ 4 อื่นๆ (ถ้ามี)

Powered by MakeWebEasy.com