ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

Last updated: 11 Jun 2024  |  52 Views  | 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุม 203 อาคารอำนวยการ 1  บมจ.อสมท
 

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
วาระที่ 3   เรื่องพิจารณา
                 3.1 แถลงผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินการในปีต่อไป
                 3.2 แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี 2566
วาระที่ 4   แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567
วาระที่ 5   เพื่อทราบ
                 5.1 แจ้งการลาออกของกรรมการ

วาระที่ 6    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Powered by MakeWebEasy.com