บทความทั้งหมด

ปฐมนิเทศ ผู้เข้าร่วมอบรม The Producer "หลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

สำนักงานกสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และ บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ร่วมกัน รายงาน "Cross Platfom Rating" ประจำเดือนแก่ประชาชนที่สนใจ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ และสถาบันศึกษา สามารถดาวน์โหลดการรายงานข้อมูลการวัดผลเรตติ้งประจำเดือนได้จากเว็บไซต์ของสมาคม ตามลิงก์ด้านล้างนี้

ตามที่ บริษัท อิศรา ไทย เพรส เดเวลอปเมนท์ จำกัด (สถาบันอิศรา) ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566 นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กตป. จัดเสวนาวิชาการ ทิศทางการดำเนินงานของกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30-14.30 น. ณโรงแรม Century Park ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3

หลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการ สำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 30 มีนาคม 2567

สำนักงานกสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และ บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ร่วมกัน รายงาน "Cross Platfom Rating" ประจำเดือนแก่ประชาชนที่สนใจ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ และสถาบันศึกษา สามารถดาวน์โหลดการรายงานข้อมูลการวัดผลเรตติ้งประจำเดือนได้จากเว็บไซต์ของสมาคม ตามลิงก์ด้านล้างนี้

10 ต.ค.66 : สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล(ประเทศไทย) และตัวแทนจากสถานีต่างๆเข้าร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นต่อสำนักงานกสทช.เพื่อคัดค้านและขอให้ทบทวนประกาศกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ฉบับที่ 2 ว่าถูกต้องหรือเป็นธรรมหรือไม่

12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายชาคริต ดิเรกวัฒชัย อุปนายก,นายเดียว วรตั้งตระกูล เลขานุการสมาคม และนายอังกูล บุญดี ผู้จัดการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน(กตป) เกี่ยวกับประกาศกสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2)

ตามที่สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 601 อาคารอำนวยการ 1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการชุดเก่าที่จะหมดวาระ โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) จัดการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14.00-16.30 น. ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และ บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ร่วมกัน รายงาน "Cross Platfom Rating" ประจำเดือนแก่ประชาชนที่สนใจ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ และสถาบันศึกษา สามารถดาวน์โหลดการรายงานข้อมูลการวัดผลเรตติ้งประจำเดือนได้จากเว็บไซต์ของสมาคม ตามลิงก์ด้านล้างนี้

สมาคมเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดให้มีต้นแบบของแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (บอร์ดกสทช.) ด้านกิจการโทรทัศน์

สำนักงานกตป. ร่วมกับมหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด (Focus Group) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินการและการบริหารของกสทช. สำนักงานกสทช. และเลขาธิการกสทช. ***ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค*** ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30-13.00 น. ห้อง Silver2 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน พระราม 9

สำนักงานกสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และ บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ร่วมกัน รายงาน "Cross Platfom Rating" ประจำเดือนแก่ประชาชนที่สนใจ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ และสถาบันศึกษา สามารถดาวน์โหลดการรายงานข้อมูลการวัดผลเรตติ้งประจำเดือนได้จากเว็บไซต์ของสมาคม ตามลิงก์ด้านล้างนี้

ตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) โดย คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, คุณนันทพันธ์ แสงไชย, คุณอังกูล บุญดี ผู้จัดการสมาคมฯ และตัวแทนสถานีโทรทัศน์เข้าร่วมให้ความคิดเห็นต่อคณะติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของกสทช. (กตป.) การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องดินแดง ชั้น 4 โรงแรม ปริ๊นซ์ ตั้น ปาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร

ตัวแทนจากสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายทวีวัฒน์ บุริมสิทธิชัย และนายอังกูล บุญดี ผู้จัดการสมาคมฯ และตัวแทนจากสถานีสมาชิก เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง ประกาศกสทช. มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลฃนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สำนักงานกสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และ บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ร่วมกัน รายงาน "Cross Platfom Rating" ประจำเดือนแก่ประชาชนที่สนใจ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ และสถาบันศึกษา สามารถดาวน์โหลดการรายงานข้อมูลการวัดผลเรตติ้งประจำเดือนได้จากเว็บไซต์ของสมาคม ตามลิงก์ด้านล้างนี้

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (ไทยรัฐทีวี)

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และ สำนักงานกสทช. จัดประชุมรายงานผลการตรวจสอบความนิยมทางโทรทัศน์ข้ามแพลตฟอร์มครั้งที่ 1 โดยมีศาสตราจาย์ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกสทช. ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพร้อมกับกล่าวเปิดการรประชุม ซึ่งเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบ การปฎิบัติงานของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดทำการสำรวจความนิยมทางโทรทัศน์ข้ามแพลตฟอร์ม (Cross Platform Rating)

ตัวแทนสมาคมเข้าร่วมเปิดนิทรรศการ (Open House ) ของกตป. นายฉัตรชัย ตะวันธรงค์ อุปนายก, นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย กรรมการ, ตัวแทนสถานี และนายอังกูล บุญดี ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการ (Open House) ของกตป. วันอังคารที่ 20 มิถุนายน เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะสตรีท รัชดา

สาร จากนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) นายสุภาพ คลี่ขจาย

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม รายงานผลการตรวจสอบความนิยมทางโทรทัศน์ข้ามแพลตฟอร์ม ครั้งที่ 1 จากการทำการสำรวจความนิยมทางโทรทัศน์ Cross Platform Rating การตรวจสอบเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ข้อมูล ที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนำไปใช้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

สำนักงานกสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และ บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ร่วมกัน รายงาน "Cross Platfom Rating" ประจำเดือนแก่ประชาชนที่สนใจ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ และสถาบันศึกษา สามารถดาวน์โหลดการรายงานข้อมูลการวัดผลเรตติ้งประจำเดือนได้จากเว็บไซต์ของสมาคม ตามลิงก์ด้านล้างนี้

Soft Power (อำนาจละมุน) ความสามารถในการชักจูงใจ ทำให้ผู้อื่นมีความพึงพอใจหรือเต็มใจเปลี่ยนพฤติกรรม ยอมรับ คล้อยตามสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อำนาจ โดยกลไกหลักที่สำคัญในการใช้ Soft Power คือ การสร้างความดึงดูดใจต่อผู้อื่น

PDPA สำหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (ไทยรัฐทีวี)

จับทิศทางข่าว เศรษฐกิจ การเมืองไทย ผ่านมุมมอง "หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย"

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโโภคที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อเท่าทันการรองรับความต้องการผู้ชม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้