ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศ ผู้เข้าร่วมอบรม The Producer "หลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ดิ อิมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก

ตามที่ บริษัท อิศรา ไทย เพรส เดเวลอปเมนท์ จำกัด (สถาบันอิศรา) ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566 นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กตป. จัดเสวนาวิชาการ ทิศทางการดำเนินงานของกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30-14.30 น. ณโรงแรม Century Park ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล(ประเทศไทย) และตัวแทนจากสถานีต่างๆเข้าร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นต่อสำนักงานกสทช.เพื่อคัดค้านและขอให้ทบทวนประกาศกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ฉบับที่ 2 ว่าถูกต้องหรือเป็นธรรมหรือไม่

12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายชาคริต ดิเรกวัฒชัย อุปนายก,นายเดียว วรตั้งตระกูล เลขานุการสมาคม และนายอังกูล บุญดี ผู้จัดการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เข้ายื่นหนังสือต่อกตป. เกี่ยวกับประกาศกสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2)

ตามที่สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 601 อาคารอำนวยการ 1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการชุดเก่าที่จะหมดวาระ โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) จัดการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14.00-16.30 น. ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

(5 ก.ย.66) สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (แห่งประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดให้มีต้นแบบของแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (บอร์ดกสทช.) ด้านกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมสื่อและโทรคมนาคมในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลต่อทั้งระบบ รวมถึงผู้ประกอบการและผู้บริโภคด้วย กสทช.จึงได้วางนโยบาย ด้านกิจการโทรทัศน์ไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย

สำนักงานกตป. ร่วมกับมหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด(Focus Group) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินการและการบริหารของกสทช. สำนักงานกสทช. และเลขาธิการกสทช. ***ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค*** ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30-13.00 น. ห้อง Silver2 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน พระราม 9

ตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) โดย คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, คุณนันทพันธ์ แสงไชย, คุณอังกูล บุญดี ผู้จัดการสมาคมฯ และตัวแทนสถานีโทรทัศน์เข้าร่วมให้ความคิดเห็นต่อคณะติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของกสทช. (กตป.) การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องดินแดง ชั้น 4 โรงแรม ปริ๊นซ์ ตั้น ปาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (ไทยรัฐทีวี)

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และ สำนักงานกสทช. จัดประชุมรายงานผลการตรวจสอบความนิยมทางโทรทัศน์ข้ามแพลตฟอร์มครั้งที่ 1 โดยมีศาสตราจาย์ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกสทช. ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพร้อมกับกล่าวเปิดการรประชุม ซึ่งเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบ การปฎิบัติงานของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดทำการสำรวจความนิยมทางโทรทัศน์ข้ามแพลตฟอร์ม (Cross Platform Rating)

ตัวแทนสมาคมเข้าร่วมเปิดนิทรรศการ (Open House ) ของกตป.

สาร จากนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) นายสุภาพ คลี่ขจาย

สสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม รายงานผลการตรวจสอบความนิยมทางโทรทัศน์ข้ามแพลตฟอร์ม ครั้งที่ 1 การสำรวจ Cross Platform Rating ที่ทางสมาคมฯให้ความสำคัญในความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันหมายถึง ข้อมูลที่อุตสาหกรรมนำไปใช้นั้น มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (ไทยรัฐทีวี)

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการทีวีดิจทัลในขณะนี้คือ การมีตลาดสตรีมมิ่งมาแย่งคนดูไป ทำให้โจทย์ที่เราต้องกลับมาปรับแผนว่าทำอย่างไรถึงจะแย่งคนดูกลับมาได้ อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

เตรียมพบกับ หนังสือครึ่งทางทีวีดิจิทัล สู่สมรภูมิแข่งเดือดข้ามแพลตฟอร์ม 10 พฤษภาคมนี้

คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย กรรมการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เข้าร่วมเสวนาวิชาการ "มองอนาคตของกิจการโทรทัศน์ไทยในการกำกับดูแลของ กสทช." จากการประชุมเสวนาวิชาการ (Seminar Forum) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2565

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล D-vote และพันธมิตรอาสา ขอเชิญร่วมสมทบทุนโครงการ THE WATCHER "เฝ้าคูหาจับตานับคะแนน" ปฎิบัติการนับคะแนนคู่ขนานกับการนับคะแนนของกกต. ด้วยแรงสนับสนุนเล็กๆน้อยๆ จากทุกคน ก็มีส่วนให้ประชาธิปไตย ของประเทศเรา ดีขึ้นได้

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) จับมือ 50 องค์กร ยกระดับแอปพลิเคชั่นรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ปี2566 ครัั้งแรกกับเทคโนโลยี Crowfunding ระดมทุนอาสาสมัคร 100,000 คน รายงานคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ 96,000 หน่วยแบบเรียลไทม์ โดยจะเริ่มรายงานผลการนับคะแนนแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทุกเขต หลังเปิดหีบเลือกตั้งประมาณ 17.15 น.เป็นต้นไป

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล(ประเทศไทย) จับมือ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, สมาคมฟินเทคประเทศไทย,สมาคมเมตาเวิร์สไทย, สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย, ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, D-VOTE, พันธมิตรผู้สนับสนุนอาสาสมัคร

สํสํานักงานกสทช. กตป. ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สําคัญ ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจําปี 2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม Le Lotus 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เวลา 08.30 – 12.00 น.

สุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมฯเข้าร่วมเสวนา "สังคมไทยได้อะไรจากข่าวโทรทัศน์" กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานสัมมนา Media Alert 2565 “สังคมได้อะไร จากข่าวโทรทัศน์” เพื่อเสนอผลการศึกษา การนำเสนอข่าวช่วงเย็นและค่ำของทีวีดิจิทัลในช่วงเดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. 65 และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิชาการ วิชาชีพสื่อ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมและกำลังคนเพื่อสื่อสร้างสรรค์ผลักดันผลงานไทยสู่สากล

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เข้าร่วมให้ความคิดเห็น การประชุุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) การติดตามประเมินผลการดำเนินการและการบริหารของ กสทช.

สำนักงานส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.) สำนักงานกสทช. และ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปาการ ได้จัด การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ร่างแนวปฏิบัติ (Guideline) และหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการสื่อสารและบริหารจัดการเพื่อป้องกันการเกิดข่าวลวงในสภาวะวิกฤติ

Powered by MakeWebEasy.com