ตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ(ร่าง)ประกาศบริการเพื่อคนพิการ AD CC SL

Last updated: 14 May 2023  |  529 Views  | 

ตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ(ร่าง)ประกาศบริการเพื่อคนพิการ AD CC SL

ตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่...) หรือบริการ (เสียงบรรยายภาพ) AD (คำบรรยายแทนเสียง) CC (ล่ามภาษามือ) SL เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารหอประชุม สำนักงานกสทช.


ตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) นายชาญเสก เสียงสืบชาติ และตัวแทนจากสถานีสมาชิกช่องต่างๆ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่...)  เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น อาทิเช่น ตัวแทนจากสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย),ตัวแทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, ตัวแทนจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย  หน่วยงานรัฐทีเกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา  เป็นต้น เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อพิจารณาแก้ไขประกาศฯ ต่อไป 

 

Powered by MakeWebEasy.com