ตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วม (Focus Group) การติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สําคัญ ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจําปี 2565

ตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วม (Focus Group) การติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สําคัญ ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจําปี 2565

สํานักงานกสทช.  กตป.ร่วมกับ
สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สําคัญ
ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจําปี 2565

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม Le Lotus 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล
กรุงเทพฯ รัชดา เวลา 08.30 – 12.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการประเมินผลการับดูแลการรวมธุรกิจของ
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
  เพื่อติดตามการประเมินผลการเรียกคืนความถี่ย่าน 3500 MHz เพื่อนํามาประมูลและการเยียวยา 
 เพื่อติดตามการประเมินผลการกํากับดูแลการรวมธุรกิจของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
โดยได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม (Focus Grorp) เพื่อได้แสดงความคิดเห็นและผลกระทบในประเด็นต่างๆ
โดยในประเด็นการเรียกคืนความถี่ย่าน 3500 MHz เพื่อนํามาประมูลและการ
เยียวยา จะเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากในกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ และผู้ประกอบกิจการดาวเทียม เนื่องจากส่งผลกระทบให้ผู้ที่ใช้บริการผ่านดาวเทียมจานดำ C Band จำนวนประมาณ 13.6 ล้านครัวเรือน ทั้งแบบกลุ่ม S1 และ S2 จะไม่สามารถรับชมรายการได้ โดยจะต้องเปลี่ยน ตัวรับ LNฺB ที่เป็นแบบมี Filter ราคาอยู่ที่ประมาณ 150-600 บาท รวมถึงการต้องให้ช่างมาดำเนินการเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 500-1000 บาท
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทำให้กลุ่มผู้รับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมระบบ C Band ไม่สามารถรับชมได้ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อันส่งผลถึงผลสำรวจการรับชมโทรทัศน์หรือ (Rating) เนื่องจากการเข้าถึงหรือรับชมรายการโทรทัศน์ ผ่านกลุ่มโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิล มีการรับชมมากกว่า 60 % จากการรับชมผ่านช่องทางทั้งหมด

Powered by MakeWebEasy.com