สมาคมโ่ทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2567

Last updated: 29 Jan 2024  |  275 Views  | 

สมาคมโ่ทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2567

สมาคมโ่ทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)
ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 บมจ.อสมท
 
ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 4/2566
วาระที่ 3 การรับรองโครงการ Thailand Digital TV Streaming Platfrom
วาระที่ 4 ขออนุมัติให้สัตยาบันปรับแก้สัญญากับนีลเส็น
วาระที่ 5 งาน 1 ทศวรรษทีวีดิจิตอล
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6.1 อัปเดตหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการฯ
วาระที่ 6.2 แต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชนของสำนักงานอย.
วาระที่ 6.3 .....
วาระที่ 6.4......
 

Powered by MakeWebEasy.com