กิจกรรม

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567เวลา13.30-15.30 น. ณ บมจ.อสมท

โดยมีนายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) นายเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสมาคมสภาวิชาชีพการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) 

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย ผู้อำนวยการหลักสูตร เป็นประธานมอบวุฒิบัตร เนื่องในโอกาสการสัมมนาปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (The Producer) รุ่นที่ 1

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (The Producer) รุ่นที่ 1 ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสาธารณะเพื่อนำเสนอผลงานโครงงานกลุ่ม

นายเดียว วรตั้งตระกูล กรรมการหลักสูตร นางสาวนันทพันธ์ แสงไชย กรรมการหลักสูตร นางสาวอัญชนก แข็งแรง กรรมการหลักสูตร

THE PRODUCER 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ โดย นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก ที่ปรึกษากฎหมาย สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)

THE PRODUCER รุ่น 1 นำเสนอโจทย์ในการจัดทำโครงงานกลุ่มพร้อมคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษา โดย นางสาวชวนันท์ ประเสริฐวรรณกิจ,นางสาววีรณา โอฬารรักษ์ธรรม, นายชวลิต อภิธรรมนิธิ, นายจิรโรจน์ จิตราพัฒนานันท์, นายนนยนฏฐ จงจรูญ และนายเอกลักษณ์ รัมมะไม

THE PRODUCER 1 ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จ.ภูเก็ต

THE PRODUCER 1 ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

THE PRODUCER 1 ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

ตัวแทนสมาคม เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น (Focus Group) ต่อ ร่าง ประกาศ เรื่อง แนวปฎิบัติการนำเสนอข่าวอาชญากรรมและเหตุการณ์ความรุนแรง ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

THE PRODUCER 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ การสร้าง BRANDING รายการ โดย นายกิตติพงษ์ วีระเตชะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มด้านการตลาดและนวัตกรรม กลุ่มบริษัท เดนท์สุ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสบรรยายหัวข้อ การสร้าง Branding รายการ

THE PRODUCER 1 สัมมนาวิชาการ กลุ่มที่ 6 หัวข้อ “รายการข่าวปัจจุบัน สร้างสรรค์ หรือ ทำลาย” ให้เกียรติร่วมเสวนาโดย นางสาวฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters และนายเอกรัฐ ตะเคียนนุช บรรณาธิการข่าวทั่วไป บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTVHD36)

สมาคมโ่ทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2567

THE PRODUCER 1 สัมมนาวิชาการ กลุ่มที่ 5 หัวข้อ "WHAT THE GAP! ช่องว่างที่หายไปของทีวีไทย" ได้รับเกียรติร่วมเสวนาโดย นายดิศรา อุดมเดช CEO & Creative Founder, Yell Advertising และนายพุทธิฉัตร จินดาวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ สถานีข่าว PPTV HD 36

THE PRODUCER 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ ภาวะผู้นำสำหรับผู้ผลิตรายการ โดย ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล ประธานคณะผู้บริหารด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด

THE PRODUCER 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ การกำหนดประเด็นและการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการผลิตรายการ โดย นายประสาน อิงคนันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด และผู้ก่อตั้งสื่อออนไลน์มนุษย์ต่างวัย

ร่วมสัมมนาโดยนายมงคล วัตตะโร ผู้อำนวยการกองเผยแพร่โฆษณาในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายนเรศ หาญพันธ์พงษ์ รองผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด และ โปรดิวเซอร์ รายการกินไปทั่ว มั่วบ้านงาน

โดย นางสาวชวิศฐานิต ชัยชาติ Vice President ฝ่ายผลิตรายการ สถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 หัวข้อ กระบวนการเตรียมการด้านเทคนิคการผลิตรายการ

โดย นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ Chief Executive Officer (CEO) บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด หัวข้อ ความสำคัญของ Storytelling

โดย อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PDPA และนายสารวัตร กิจพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายข่าว และผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 8

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (The Producer) รุ่นที่ 1 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและเยี่ยมชมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

นายเดียว วรตั้งตระกูล กรรมการหลักสูตร และนางสาวนันทพันธ์ แสงไชย กรรมการหลักสูตร นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (The Producer) รุ่นที่ 1

“มูเตลูอย่างไร ให้เป็น SOFT POWER” ร่วมเสวนาโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล และดร.อิศริยา สายสนั่น

หลักสูตรผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 1  ประจำวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 พบกับ คุณปาริชาติ กิจพัฒนศิลป์ Senior Producer รายการรู้ไหมใครโสด สถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31 คุณสสินา ธนเสนีวัฒน์ รองบรรณาธิการบริหาร ฝ่ายข่าว ช่อง 3 HD (ช่อง 33) คุณวิชาธร วงษ์พันธุ์ บรรณาธิการข่าวภูมิภาค สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี HD (ช่อง 32)

THE PRODUCER 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ "สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย" โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง San Leo ชั้น 4 โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ กรุงเทพ (ถนนรัชดาภิเษก)

THE PRODUCER 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ "สถานการณ์การเมืองโลกที่มีผลกระทบต่อการเมืองไทย" โดย พล.อ.เจิดวุธ คราประยูร อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

THE PRODUCER 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ "ปัญหาสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม" โดยนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

THE PRODUCER 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการผลิตรายการในแพลตฟอร์มที่หลากหลาย" โดย นายธิติพร จุติมานนท์ Content Creator อิสระ และนักข่าวบันเทิงอาวุโส

THE PRODUCER 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ "พฤติกรรมผู้บริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปและการวิเคราะห์ข้อมูลเรตติ้งเพื่อการผลิตรายการ" โดย ดร.ธราภุช จารุวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอพีจี มีเดียแบรนด์ (ประเทศไทย) เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้